Full River Red

Full River Red

A pawn tries to get rid of a traitorous minister, Qin Hui, when he leads an army to the border for talks with a Jurchen mission.

Genre: Comedy , History , Mystery , Thriller

Actor: Shen Teng , Jackson Yee , Zhang Yi , Lei Jiayin , Yunpeng Yue , Guo Jingfei , Yu Ailei , Oho Ou , Zhang Chi , Wei Xiang

Director: Yimou Zhang

Country: China

Type:

Duration: 159 min

Release: 2023

IMDb: 6.6/10